NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Naše společnost Vám zajistí kompletní přípravu žádosti dle metodických pokynů NZÚ 2015, od předinvestiční rozvahy, zpracování odborného posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, projektovou dokumentaci a samotné podání žádosti.

Co je NZÚ 2015?

Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí, v rámci kterého jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov. V rámci programu je možné žádat dotace na novostavby a rekonstrukce rodinných, popř. bytových domů.

Příjem žádostí v další výzvě bude probíhat od 1. října 2015. Žádat o dotace mohou fyzické i právnické osoby – vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů v Praze.

Výše dotace na jednu žádost může činit až 50 % u rodinných domů, v případě bytových domů až 20 % z řádně doložených způsobilých výdajů. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je 5 milionů Kč pro rodinné domy a 10 milionů Kč pro bytové domy.


NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM


OBLAST PODPORY

Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

V této oblasti podpory jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů prováděná na obálce budovy, jako např. zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí pomocí tepelně izolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí zateplované stavební konstrukce, a výměna výplní stavebních otvorů.

Podmínky oblasti podpory A

- Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.

- V podoblasti A.0 je rozhodným datem pro posouzení způsobilosti výdajů 1. 1. 2015 (pro ostatní podoblasti je rozhodným datem 1. 1. 2014).

- V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu nebo je na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1, nebo provést napojení na systém centrálního zásobování teplem (na připojení na systém centrálního zásobování teplem se podpora neposkytuje).

- Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

Průkaz energetické náročnosti budov


Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru (podoblast podpory A.4)

- O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

- Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru.

- Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 25 000 Kč, max. však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

- Celková výše podpory v této podoblasti je bonifi kována částkou 2 000 Kč nad stanovený limit 25 000 Kč v případě použití materiálů s vydanou environmentální deklarací produktu (dále jen „EPD“). Podmínkou pro poskytnutí této bonifi kace je použití materiálů s vydaným EPD na minimálně 50 % výměry zateplovaných konstrukcí.

- Podpora v této podoblasti je vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu (viz definice v kapitole 11).

Podmínky oblasti podpory B

- Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z oblastí podpory A a C.

- Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu, a to při splnění všech ostatních podmínek Programu.

- Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.

- Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.

- Při realizaci podporovaných opatření v této oblasti podpory musí žadatel prokázat technické vlastnosti použitých tepelně izolačních materiálů, výplní otvorů a technických zařízení budovy. Pro materiály a výrobky uvedené v seznamu výrobků a technologií se tyto dokumenty nedokládají.

- V případě instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

- Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 %. Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle ČSN EN 308 nebo odpovídající evropské technické normy. Mezilehlé hodnoty je možno interpolovat.

- Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy (viz kapitola 11).

Průkaz energetické náročnosti budov

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

V této oblasti jsou podporována opatření, která zajistí efektivní využití energie v rodinných domech.

Společné podmínky oblasti podpory C

- Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5).

- Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

- Podporu nelze čerpat na budovy, které již byly dříve podpořeny v oblasti podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností z programu Nová zelená úsporám 2013 nebo Nová zelená úsporám.

Podoblasti podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů teplaV těchto podoblastech podpory je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Dále je podporována výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických systémů

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných). Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2).

Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy (podoblast podpory C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2).


Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (podoblast podpory C.5)

- Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

- Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) pro podoblast podpory C.4.

- Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, max. však 15 % z alokované částky podpory v podoblastech C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

- Podpora v této podoblasti je vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory C.1, C.2., C.3 nebo C.4.

Kontakt:

Pro bližší podmínky zpracování, přesnou kalkulaci ceny nebo Vaše dotazy mě neváhejte kontaktovat.

Ing. David Zvelebil

- zpracování průkazu energetické náročnosti budov
- projekce vytápění a vzduchotechniky

Telefon: + 420 736 613 438
E-mail: zvelebil.david@seznam.cz
ÚDAJE A TEXT BYL PŘEVZAT Z OFICIÁLNÍCH STRÁNEK NZU 2015. BLIŽŠÍ INFORMACE www.novazelenausporam.cz

Miroslav Zvelebil © 2013 | Partneři